Ik ben huurder

HBO TBV Wonen / Kleine kernen

Huurdersbelangenorganisatie

Per 1 juli 2019 zijn TBV Wonen en Woonstichting 't Heem gefuseerd. Besloten is om voor onbepaalde tijd de huurdersbelangenorganisaties van beide corporaties naast elkaar te laten bestaan. De twee HBO's trekken gezamenlijk op.

foto_HBO_01_059f53fc1fVan kerngroep naar HBO (Huurderbelangenorganisatie) Woonstichting ‘t Heem en HBO TBV Wonen / Kleine kernen

Op 31 mei 2016 ging een groep huurders van Woonstichting ‘t Heem onder de naam Kerngroep van start om de huurder een stem te geven. Deze kerngroep is vervolgens aan de slag gegaan om tot een officiële huurdersvertegenwoordiging te komen. De basis voor deze vertegenwoordiging ligt in de nieuwe Woningwet 2015 en in de Wet op het Overleg huurders verhuurder, waarin het aan corporaties is opgedragen om voor een overlegpartner te zorgen voor het behartigen van de huurdersbelangen. Woonstichting ‘t Heem heeft vanaf het begin, ondanks dat de kerngroep nog geen formele status had als huurdersvertegenwoordiging, dit huurdersplatform wel als zodanig beschouwd. Daarin gesteund door de uitkomsten van de enquête van april 2017 waarin de huurders het bestaan van een huurdersvertegenwoordiging hebben onderschreven. Ook in de huurdersbijeenkomsten van 2017 werd het bestaan van de kerngroep positief ontvangen.

De Kerngroep/HBO i.o. heeft ondertussen niet stil gezeten en is samen met de woonstichting aan de slag gegaan om te komen tot een officiële huurdervertegenwoordiging. De eerste stap is gezet met het veranderen van de benaming ‘Kerngroep’, naar ‘Huurders Belangen Organisatie (HBO) Woonstichting ’t Heem’ - deze is met de ondertekening van de Samenwerkingsovereenkomst tussen HBO en Woonstichting 't Heem, per 7 mei 2018 een feit. Er is voor gekozen om als een stichting te gaan opereren onder leiding van een bestuur van minimaal 3 en maximaal 7 personen. Daarnaast is het de bedoeling om thema-commissies te vormen vanuit geïnteresseerde huurders. Er zullen periodiek bijeenkomsten worden georganiseerd voor huurders waarin het werk van de stichting zal worden toegelicht en informatie over huurderszaken wordt gegeven. Lees hiervoor ook de periodieke nieuwsberichten en neem een kijkje op de website van Woonstichting ‘t Heem.

Bij de fusie tussen Woonstichting 't Heem en TBV Wonen is gekozen beide HBO's naast elkaar te laten bestaan. Hierbij is wel de naam van HBO Woonstichting 't Heem veranderd, deze heet voortaan HBO TBV Wonen / Kleine kernen.

Doelstelling

Doelstelling van de HBO is het vertegenwoordigen van de belangen van alle huurders van de kleine kernen (het voormalige gebied van Woonstichting ’t Heem) en het meedenken en adviseren over woonbeleid. Daarbij gaat het er om dat men ‘aan de voorkant’ betrokken is bij zaken die huurders aangaan.

Wat heeft de HBO zoal gedaan?

Een huurdersvertegenwoordiging heeft verschillende rechten, zoals recht op informatie en recht op advies. De kerngroep heeft vorig jaar advies uitgebracht over:

- Het huurbeleid 2017

- De ontvlechting van Woonstichting ‘t Heem en Zorgstichting ’t Heem.

- Inhoud van de huurdersenquête, en op basis daarvan het Onderhouds- en duurzaamheidsbeleid 2017

- Inhoud en uitvoering van de huurdersbijeenkomsten, die in het teken stonden van ontmoeten van huurders, in Udenhout, Berkel-Enschot, Haaren en Helvoirt (de huurders in Biezenmortel waren uitgenodigd voor een van de bijeenkomsten in de vier dorpen).

Daarnaast is de HBO betrokken geweest / geïnformeerd over diverse onderwerpen, zoals de prestatieafspraken die de corporatie heeft gemaakt in de gemeente Haaren en gemeente Tilburg.

Regelmatig overleg tussen HBO en woonstichting

De Kerngroep en later de HBO, heeft in 2017 elke 2 maanden, een formeel overleg gehad met dewoonstichting. Daarnaast zijn er enkele informele overleggen geweest op basis van een aanleiding, óf vanuit Woonstichting ‘t Heem óf vanuit de Kerngroep / HBO. Contacten verlopen via de mail waarbij elk lid wordt betrokken. Van belang is om te vermelden dat de huurdersvertegenwoordiging nadrukkelijk geen klachtencommissie is. Voor het uiten en doorgeven van ongenoegen, zijn namelijk andere wegen te bewandelen binnen Woonstichting ’t Heem.
Klik hier voor de flyer van HBO Woonstichting 't Heem

Stedelijk Bewonersoverleg Tilburg (SBO)

De HBO van Woonstichting ‘t Heem maakt sinds 2018 onderdeel uit van het Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg (SBO). Dit platform wordt gevormd door de voorzitters van de huurderbelangenorganisaties van de vier Tilburgse woningcorporaties. Het SBO zit aan tafel met de bestuurders van de woningcorporaties en gemeente Tilburg voor het maken van prestatieafspraken. In Tilburg worden sinds enkele jaren vijfjarige prestatieafspraken gemaakt tussen huurders, corporaties en gemeente middels het Convenant Wonen Tilburg (2015-2020). In de gemeente Haaren zijn eind 2017 voor het eerst prestatieafspraken gemaakt tussen gemeente en corporaties Woonveste en Woonstichting ’t Heem. Vanaf 2018 zal ook hier de huurdervertegenwoordiging van Woonstichting ’t Heem nadrukkelijk worden betrokken bij overleg en afspraken.

Plannen in 2018

- Huurbeleid 2019

- Profileren van HBO Woonstichting 't Heem (huurdersontmoetingen)

- Betrokkenheid bij de prestatieafspraken voor 2019

- Deelname aan het SBO in Tilburg

Wie zijn we en hoe kunt u ons bereiken?

Bestuur HBO TBV Wonen / Kleine kernen - onderstaand, van links naar rechts:

- Marijke Slijpen

- Bert van de Bogaart

- Mieke van Drunen

- Jan van Gestel

- Rob van Vugt

Vragen en opmerkingen van huurders zien we graag tegemoet op ons e-mailadres:

bestuur@hbowoonstichtingtheem.nl

 

Nieuws vanuit de HBO!

Klik hier voor Nieuwsbrief 2 - december 2018

Klik hier voor Nieuwsbrief 1 - oktober 2018

 

Nieuws vanuit SBO - Stedelijk Bewoners Overleg Tilburg 

Uitnodiging Symposium SBO thema Verduurzaming - 27 februari 2019

 

Huurdersontmoetingen in het dorp

Klik hier voor het verslag van de Huurdersontmoeting die op 29 oktober 2018 plaatsvond in Udenhout

 foto_HBO_buiten_bb58588355