Over TBV Wonen

Actueel

Persbericht: Groen licht voor fusie TBV Wonen en Woonstichting ‘t Heem

Tilburg/Udenhout, 24 juni 2019 – De fusie van TBV Wonen en Woonstichting ‘t Heem gaat definitief door. Per 1 juli 2019 gaan de woningcorporaties samen verder onder de naam TBV Wonen. Met de goedkeuring van de Autoriteit woningcorporaties (Aw) en als laatste de verklaring van non-verzet van de rechtbank zijn ook de laatste formele stappen doorlopen en staan alle seinen op groen.

Meerwaarde voor de volkshuisvesting
Eerder gaven bestuurders en raden van commissarissen van de beide corporaties hun goedkeuring voor de fusie. Naar hun overtuiging is de fusie in het belang van de volkshuisvesting. De Aw deelt deze visie van TBV Wonen en Woonstichting ‘t Heem. Een meer robuuste organisatie kan de continuïteit beter borgen en kan volkshuisvestelijke opgaven zoals beschikbaarheid van woningen, betaalbaarheid en energiezuinigheid nog beter oppakken. De Aw oordeelt ook positief over de financiële continuïteit van de fusieorganisatie: deze voldoet aan de eisen van kredietwaardigheid die het Waarborgfonds Sociale Woningbouw stelt.
De Aw sluit zich met haar oordeel aan bij de beide Huurdersbelangenorganisaties en gemeenten, die eerder al hun instemming en positieve zienswijzen afgaven. De verklaring van non-verzet bevestigt tenslotte dat er geen bezwaren door andere partijen zijn ingebracht.

Lokale binding
Woonstichting ‘t Heem en TBV Wonen hechten grote waarde aan het behoud van lokale binding. Tijdens het fusieproces is daarom intensief samengewerkt met de Huurdersbelangenorganisaties uit beide gebieden en met de betrokken gemeenten.
Met onder meer een eigen gebiedsteam en steunpunten in de wijken zet de fusiecorporatie er sterk op in voor alle huurders bereikbaar, zichtbaar en aanspreekbaar te zijn in wijken en buurten.

Informeren huurders
In aanloop naar de formele fusie per 1 juli, worden de huurders van beide corporaties persoonlijk geïnformeerd over wat de fusie praktisch voor hun betekent.
Om huurders nadere uitleg te geven over de reden tot en gevolgen van de fusie is een beknopt document opgesteld waarin het waarom en hoe van de fusie kort wordt uitgelegd. Dit document is te lezen op de website van TBV Wonen.

EINDE PERSBERICHT

« Terug naar overzicht