Over TBV Wonen

Directeur-Bestuurder

Voor TBV Wonen is Aardoom & de Jong op zoek naar een inspirerende en moderne Directeur-Bestuurder die zich wil inzetten voor de huisvesting van mensen in kwalitatieve en betaalbare woningen en voor de doorontwikkeling van de organisatie naar een toekomstbestendige en duurzame corporatie. 

Directeur-Bestuurder M/V TilburgDirecteur-Bestuurder
TBV Wonen

TBV Wonen is een robuuste, financieel gezonde, klantgerichte corporatie in Tilburg die zich (met ongeveer 7000 woningen), richt op huisvesting van mensen in Noord-Brabant die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. TBV Wonen investeert in kwaliteit en betaalbaarheid van woningen en werken met partners samen aan het leveren van maatschappelijke prestaties. Specifieke aandacht gaat hierbij uit naar ouderen, mensen met een beperking en anderen die zorg en aandacht nodig hebben. Leefbaarheid, veiligheid, zorg en welzijn staan daarbij voorop. Bij TBV Wonen werken ruim 80 gemotiveerde medewerkers, die erg betrokken zijn bij hun huurders. De organisatie kenmerkt zich door korte lijnen en een collegiale sfeer. De ambitie is om een excellente dienstverlener te zijn.

Ambitie en opgave
TBV Wonen is een belangrijke speler in de regio als het gaat om wonen. TBV Wonen wil een betrouwbare partner zijn, die samenwerkt met anderen om haar doelen te bereiken. De omgeving van de corporatie en de context waarin gewerkt wordt is sterk in verandering en zal blijven veranderen. De complexiteit van de omgeving neemt sterk toe, mede ook door de toename van het aantal (langer thuiswonende) ouderen, eenzame mensen, mensen met verward gedrag en gevoel van onveiligheid.De opgave voor de corporatie op het gebied van betaalbaarheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en duurzaamheid is groot. De verbinding met de huurders dient vanuit deze perspectieven opnieuw inhoud te krijgen. Het gaat om wonen en niet enkel om de woning. TBV Wonen wil met haar huurders op zoek gaan naar nieuwe vormen van verbinding en participatie.
Naast deze grote sociale woonopgave ligt er ook een omvangrijke vastgoedopgave. Stedelijke afspraken zijn gemaakt over 200 tot 300 te realiseren nieuwbouwwoningen tot 2020, die op dit moment worden ontwikkeld. Ook daarna blijft er een aanzienlijke opgave en staan nieuwe projecten op de rol. Naast nieuwbouw is renovatie van woningen van groot belang. Om een duurzame woningvoorraad te bereiken is een grote investering nodig. In 2019 gaat het om ongeveer 200 woningen die worden getransformeerd. De jaren daarna zal dit aantal jaarlijks gaan toenemen.

Dit alles vraagt om een wendbare, toekomstbestendige en duurzame organisatie, die kan inspelen op deze veranderingen. De afgelopen jaren zijn er bij TBV Wonen veel stappen gezet in het verder professionaliseren en staat de organisatie momenteel aan de vooravond van een volgende stap. De hoofdpunten zijn:

 • De klant centraal: een excellente dienstverlenende organisatie;
 • Een organisatie die ontwikkelingen in de omgeving adequaat oppakt;
 • Een organisatie van taken en bevoegdheden, maar ook van relatie en samenwerking;
 • Op weg naar meer eigenaarschap door zelforganiserende teams;
 • Strategische vastgoedsturing;
 • Financiële continuïteit als één van de belangrijkste randvoorwaarden voor goed functioneren van TBV Wonen.

De Directeur-Bestuurder zorgt dat de organisatiedoelen worden gerealiseerd en vervult een verbindende rol intern en extern. Hij levert een belangrijke bijdrage aan de noodzakelijke externe samenwerking om de maatschappelijke opgaven in Tilburg van een goed antwoord te voorzien.

Hij stuurt en faciliteert de organisatieontwikkeling, conform het plan dat daarvoor is gemaakt. Hij zet lijnen uit, brengt structuur en focus aan en zorgt dat de nodige randvoorwaarden zijn ingevuld. Hij is drager van de gewenste cultuur en zorgt dat deze verankerd wordt in het DNA van de organisatie.

De Directeur-Bestuurder beschikt in elk geval over de volgende kennis en ervaring:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Aantoonbare ervaring en affiniteit met organisatieontwikkeling;
 • Kennis van modern leiderschap en governance;
 • Beschikt over politiek-bestuurlijke sensitiviteit;
 • Beschikt bij voorkeur over een actueel (Tilburgs) netwerk of is in staat dat snel op te bouwen.

Persoonsprofiel
U bent een inspirerend en toegankelijk bestuurder, van nature gezaghebbend. U bent in staat om (samen met anderen) een visie en strategie te ontwikkelen en te vertalen naar de organisatie. U bent proactief, creatief, ziet kansen en weet deze te benutten. Met uw energieke, doel- en mensgerichte persoonlijkheid krijgt u nieuwe plannen en innovaties van de grond en zaken in beweging. U bent sterk gericht op samenwerking, een geboren netwerker en heeft oprecht interesse in mensen en bent een gastvrije gesprekspartner. U begrijpt de maatschappelijke opgave van TBV Wonen, voelt zich betrokken bij de problematiek en uitdagingen in de Tilburgse wijken en hebt een sociaal hart.

Competentieprofiel

 • Strategische visie: heeft een lange termijnvisie, heeft een breed perspectief, houdt uiteenlopende mogelijkheden in gedachten bij het actueel houden en aanpassen van het toekomstbeeld voor de organisatie;
 • Strategisch leiderschap: inspireert, stimuleert en enthousiasmeert anderen om de strategische doelen te bereiken. Ziet en verkent mogelijkheden, gaat verbindingen aan;
 • Impact: maakt een positieve eerste indruk op anderen; heeft uitstraling en komt krachtig en geloofwaardig over;
 • Resultaatgerichtheid: actief inspannen om concrete resultaten en/of doelstellingen te bereiken
 • Innoveren: komt met nieuwe en originele ideeën; signaleert nieuwe benaderingen, maakt zich los van traditionele opvattingen;
 • Samenwerken: (her)kennen van gemeenschappelijke doelen en deze samen met anderen binnen en buiten de organisatie verwezenlijken;
 • Interpersoonlijke sensitiviteit: heeft oog voor de gevoelens van anderen, toont belangstelling voor de mening van anderen, stelt zich positief en tolerant op ten opzichte van verschillen in behoeften en zienswijzen.

Arbeidsvoorwaarden
Salariëring zal op basis van kennis en ervaring binnen de WNT2 worden ingevuld. Salaris maximaal conform Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting.

Procedure
Bij de werving en selectie laat TBV Wonen zich bijstaan door het bureau Aardoom & de Jong. Een referentiecheck en diplomacheck maken deel uit van deze procedure, een assessment kan hier ook onderdeel van uitmaken. Solliciteren kan via de website van Aardoom & de Jong

Uw reactie, voorzien van motivatiebrief en CV, zien wij graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 3 september 2018 tegemoet.

Contactpersoon
Mr. drs. Ans Cuijpers, e-mail: cuijpers@aardoomendejong.nl, telefoon: 06-13738525