Veelgestelde vragen

Verzoek huurverlaging door inkomensdaling

< Terug naar alle onderwerpen
Wanneer kan ik een verzoek tot huurverlaging in verband met inkomensdaling indienen?
Was uw huurverhoging inkomensafhankelijk en is één van de volgende situaties op u van toepassing? Dan kunt u bij ons een huurverlaging indienen.
1) Er Is iemand uit uw huishouden vertrokken die een inkomen had.  Hierdoor is het inkomen van de overgebleven leden van het huishouden minder geworden dan € 40.349,-.
2) Het inkomen van een of meer leden van het huishouden daalt..
Wijzigt uw inkomen of dat van een van de leden van uw huishouden? Dan is het pas aan het eind van het kalenderjaar mogelijk om dit aan te tonen met een overzicht van het inkomen van alle bewoners.

De huurverlaging gaat in op de eerste van de maand, twee maanden nadat u het verzoek heeft ingediend. Bijvoorbeeld; u dient het verzoek op 14 oktober in? Dan gaat de huurverlaging in per 1 januari.

Wijzigt uw inkomen structureel omdat u bijvoorbeeld met (vervroegd) pensioen gaat? Dan kunt u gedurende het jaar een verzoek tot huurverlaging indienen.

Hoe kan ik een verzoek tot huurverlaging indienen?
U kunt dit per mail aan info@tbvwonen.nl of per post doen. Stuurt u bij uw verzoek recente inkomensverklaringen van alle bewoners mee. Deze kunt u opvragen bij de Belastingdienst via telefoonnummer 0800-0543.

Dient u uw verzoek in vanwege een structurele inkomensdaling? Voegt u dan de gegevens over uw pensioen- en aowinkomsten toe. 

Wanneer gaat de huurverlaging in?
De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de maand, twee maanden nadat wij uw verzoek ontvingen
Voorbeeld:
Wij ontvangen uw verzoek op 10 oktober 2019. De huurverlaging gaat dan in op 1 januari 2020.

Ik ben chronisch ziek of gehandicapt. Kan ik bezwaar maken tegen de huurverhoging?

Als u chronisch ziek of gehandicapt bent en u voldoet aan de onderstaande voorwaarden, dan kunt u bezwaar maken tegen de inkomensafhankelijke huurverhoging. Stuurt u ons voor 1 juli uw bezwaar met daarbij de in de voorwaarden genoemde bewijsstukken, dan passen wij uw huurverhoging aan naar lagere tarief. 

De voorwaarden:

  • minstens 1 jaar lang minimaal 10 uur per week verpleging of verzorging thuis. Dit moet blijken uit het zorgplan dat de wijkverpleegkundige vaststelt.
  • een blijk van waardering voor mantelzorgers gekregen van de gemeente. De mantelzorg moet voor iemand anders uit hetzelfde huishouden zijn.
  • een zorgindicatie voor verblijf in een verpleeghuis of verzorgingshuis.
  • professionele hulp bij algemene dagelijkse handelingen (ADL-assistentie): zoals eten, wassen of toiletgang.
  • een beschikking op grond van de Wmo (officieel Wmo 2015) of de Wet voorziening gehandicapten (de voorloper van de Wmo) voor aanpassing van de woning. U moet kunnen aantonen dat de woning is aangepast aan de handicap van de persoon met de beschikking.
  • een verklaring van de huisarts of oogarts waarin staat dat u (of een van uw huisgenoten) blind bent.
  • nog een geldig zorgindicatiebesluit uit 2014 (van vóór de wijziging van de regelgeving van de zorg per 1 januari 2015).