Over TBV Wonen

Actueel

Mooie score van de visitatiecommissie

In de Aedescode is vastgelegd dat woningcorporaties zich elke vier jaar laten visiteren door een onafhankelijke en gezaghebbende organisatie. TBV Wonen is gevisiteerd door Cognitum. Dit onafhankelijk bureau heeft onze maatschappelijke prestaties van de afgelopen jaren onderzocht. Dat deden zij door documenten te lezen, prestaties te meten en gesprekken te houden met zowel medewerkers als belaghouders. Op basis van dit onderzoek geven zij TBV Wonen een cijfer. TBV Wonen heeft vier hele mooie cijfers ontvangen.

- Presteren naar Opgaven en Ambities 7,6 .
- Presteren naar Vermogen 7,7.
- Governance 7,5.
- Oordeel belanghouders 7,9 .

Wij zijn er heel erg blij mee en zeer trots dat we gemiddeld een 7,7 hebben gekregen.

In onderstaande samenvatting worden per gebied op hoofdlijnen de beoordelingen toegelicht. In het algemeen scoort TBV Wonen goed, de beoordelingen op de verschillende perspectieven zijn 7,5 of hoger (uit rapport Cognitum).

Presteren naar Opgaven en Ambities: 7,6

Bij presteren naar opgaven en ambities valt de prestatie van TBV Wonen op het gebied van nieuwbouw het meeste in positieve zin op. TBV Wonen heeft de afgelopen jaren een forse productie gerealiseerd, waarbij met name het enorme complex TalentSquare in het oog springt. Maar ook op andere terreinen doet TBV Wonen het goed, zoals bij de betaalbaarheid van het bezit en de verduurzaming.De ambities van TBV Wonen sluiten goed aan bij de opgaven in het werkgebied. In Tilburg is een goed werkend en uitgebalanceerd systeem van convenant en prestatieafspraken opgezet, wat maakt dat iedereen aan dezelfde doelen werkt, ook de woningcorporaties onderling.

Presteren volgens belanghebbenden: 7,9

De belanghebbenden waarderen TBV Wonen zeer. De meest genoemde typeringen zijn betrouwbaar,menselijk en betrokken. TBV Wonen doet wat ze zegt en is steeds meer omgeschakeld van aandacht van de stenen naar aandacht voor de mensen. De waardering is het minst voor de inzet op het gebied van leefbaarheid en de kwaliteit van wijken en buurten. Alhoewel TBV Wonen de nodige middelen inzet daarvoor is dit blijkbaar niet goed zichtbaar. Dit kan te maken hebben met het feit dat TBV Wonen in geen enkele wijk een dominante positie heeft en dus het verschil zou kunnen maken. De relatie met TBV Wonen wordt zonder uitzondering als positief ervaren.

Presteren naar vermogen: 7,7

Bij het meetpunt financiële continuïteit voldoet TBV Wonen ruimschoots aan de door de externe toezichthouders gestelde normen. Zij gaat zelfs verder dan dat (zoals bij de loan tot value). De financiële positie wordt continue goed in de gaten gehouden (onder andere door scenarioberekeningen) en daar wordt op gestuurd. De doelmatigheid is ruim voldoende. De motivering en verantwoording van de inzet van vermogen is goed. Het financiële beleid is er op gericht maximaal te kunnen (blijven) investeren in betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzaamheid. En dat lukt ook.

Governance: 7,5

De besturing van TBV Wonen zit via de uitgewerkte en toegepaste PDCA-cyclus goed in elkaar. Het zelfde geldt voor het intern toezicht en de externe legitimering en openbare verantwoording waar weinig op aan te merken valt. Aandachtspunt is de relatie van de HBO TBV Wonen met de raad van commissarissen. Daar zal wat meer in geïnvesteerd dienen te worden.

Het onderzoek geeft ons meer inzicht in onze resultaten en ruimte om te verbeteren.  

 Lees hier het gehele visitatierapport 2013-2016 en de bestuurlijke reactie op het visitatierapport.
Benieuwd naar onze prestaties van 2013 tot 2016? U vindt de highlights in de factsheets 2013 - 2016
« Terug naar overzicht