Over TBV Wonen

Samenwerking

Samenwerking

TBV Wonen is als woningcorporatie een maatschappelijke onderneming. We zetten ons in om  geschikte woningen aan te kunnen bieden voor mensen die daarbij een helpende hand kunnen gebruiken. Daarnaast werken we aan een fijne woonomgeving en investeren we in maatschappelijke kansen voor onze bewoners. Dit kunnen we niet alleen. Om hiervoor te zorgen werken wij samen met verschillende partijen. De Tilburgse corporaties delen bijvoorbeeld het gezamenlijke woonruimteverdelingsysteem Woning in Zicht. Ook samen met zorgaanbieders, dienstverleners voor mensen met een beperking, welzijnswerkers en de gemeente Tilburg pakt TBV Wonen veelvuldig projecten aan.

Belanghouders

Deze partijen noemen we onze belanghouders, omdat we een gezamenlijk belang hebben samen te werken aan maatschappelijke doelen. Samen kunnen we immers veel meer bereiken. We maken daarbij onderscheid in verschillende typen (maatschappelijke) belanghouders:

  • Bewonersvertegenwoordiging;
  • Overheid;
  • Wonen;
  • Zorg;
  • Welzijn;
  • Werk;
  • Onderwijs;
  • Veiligheid.

Om goed samen te kunnen werken, is het belangrijk dat onze belanghouders op de hoogte zijn van wat we doen. Daarom gaan we met ze in gesprek en vertellen we ze over ons beleid en activiteiten.
Elk jaar organiseren we een overlegvorm, waarbij we om het jaar alle belanghouders uitnodigen voor een belanghoudersbijeenkomst. Het andere jaar zoeken we onze belanghouders op een andere manier op. Ook in 2015 organiseren we een stakeholdersbijeenkomst met onze samenwerkingspartners om van hen te horen hoe we elkaar kunnen versterken.

Brancheorganisatie Aedes

Verder is TBV Wonen aangesloten bij Aedes, de landelijke brancheorganisatie voor woningcorporaties. Aedes treedt op als collectieve belangenbehartiger voor Nederlandse woningcorporaties en werkt samen met haar leden aan verdere professionalisering van de bedrijfstak. Corporaties die lid zijn van Aedes tekenen ook de zogenaamde Aedescode. Hierin staat beschreven welke maatschappelijke functies op het gebied van wonen Aedesleden behoren te vervullen.