Over TBV Wonen

Maatschappelijke projecten

Maatschappelijke projecten: praktische invulling van de speerpunten uit ons ondernemingsplan

 In het ondernemingplan 2020-2023 onder de titel “Thuis in wijk en dorp” laat TBV Wonen het leveren van maatschappelijke bijdragen opnieuw zwaar wegen. De komende jaren geven wij dit concreet handen en voeten in diverse maatschappelijke projecten.

BetaalbaarheidBetaalbaarheid

We zetten de pilot Maatschappelijk Verantwoord Incasseren voort. In deze aanpak staan vroegsignalering en persoonlijk contact bij huurachterstand centraal. In de pilot tot nu toe zagen wij een positief effect: dalende cijfers voor huurachterstanden en minder huisuitzettingen. Het persoonlijk contact met onze bewoners is hierin cruciaal.
In deze aanpak werken we intensief en goed samen met het Schuldenoffensief van de gemeente Tilburg en de vrijwilligers van ContourdeTwern.

BeschikbaarheidBeschikbaarheid

Onze opgave om de beschikbaarheid van woningen te vergroten is heel concreet zichtbaar in enkele omvangrijke nieuwbouwprojecten die deze jaren worden gerealiseerd. Eind 2020 zijn er 231 woningen in aanbouw. De bouw van project High Lane, met 152 appartementen, is bij uitstek een voorbeeld van een forse bijdrage aan de beschikbaarheid van sociale huurwoningen in een stedelijke omgeving. De pilot HuisHoppen is erop gericht doorstroming naar een passender woning te bevorderen. Hiermee streven wij ernaar om naast de kwantitatieve beschikbaarheid (nieuwbouw) ook de kwalitatieve beschikbaarheid te vergoten door nog beter aan te sluiten op de specifieke woonwensen van onze bewoners.

 

DuurzaamheidDuurzaamheid

TBV Wonen streeft er nadrukkelijk naar om op het gebied van duurzaamheid het mes aan twee kanten te laten snijden. We laten zo veel mogelijk onze keuzes ten aanzien van klimaat, energie en milieu hand in hand gaan met betaalbaarheid. De verduurzaming van bestaande woningen doen wij dan ook veelal gericht op die woningen waar beperking in woonlasten te voorzien is. In het groot onderhoud in de Kruidenbuurt sorteren wij daarbij voor op de warmtetransitie. Ook voeren wij in de wijk Kasteel een pilot uit, waarbij bewoners binnen de formule ‘1’+1 gratis’ voordelig zonnepanelen op hun woning kunnen laten leggen. Een vergelijkbare pilot vindt plaats in de wijk Merode, waar wij tegen gereduceerd tarief een hybride warmtepomp in combinatie met zonnepanelen plaatsen.


ZorgzaamheidZorgzaamheid

TBV Wonen geeft in het bijzonder aandacht aan bewoners die extra zorg nodig hebben. Naast de brede samenwerking met zorgpartners die wij in de afgelopen jaren hebben gerealiseerd, werken wij in de komende jaren aan nieuwe woon-zorgprojecten en -concepten. Zo werken we samen met Sterk Huis in het bieden van beschermd wonen voor jongeren in het Clarissenklooster. In de nieuwbouwprojecten Quilt, Koningsvoorde, Koningsoord en Koningsplein werken we samen met zorgpartners aan concepten voor beschut wonen, als oplossing voor het ‘gat’ tussen thuis en verpleeghuis. De pilot HuisHoppen, hierboven benoemd, draagt er ook aan bij dat ouderen in hun eigen buurt, met behoud van sociaal netwerk en/of met zorgvoorzieningen binnen handbereik, kunnen doorstromen.

LeefbaarheidLeefbaarheid

Projecten op het gebied van leefbaarheid, worden veelal opgepakt vanuit onze 4 gebiedsteams. Er wordt zeer lokaal samengewerkt met buurtbewoners en wijkpartners. In 2020 is TBV Wonen aangesloten bij het Convenant Intensieve LeefbaarheidsAanpak Groenewoud, dat in 2021 wordt verbreed naar Tilburg Noord. Het groot onderhoud in de wijk Wandelbos (Kruidenbuurt) grijpen we aan voor ‘dubbele duurzaamheid’. Samen met onze partners, koppelen we aan het duurzaamheidsonderhoud van de woningen ook een aanpak van de sociale problematiek in deze buurt.
In Tilburg Zuid hebben we onder de noemer “StraatPraat” portiekgesprekken met bewoners gevoerd, om beter inzicht te krijgen in wat er onder bewoners leeft. Dergelijke initiatieven verbreden en vergroten wij in de komende jaren in samenwerking met onze partners.


Betrokkenheid

TBV Wonen wil graag samen met bewoners optrekken. Praktische voorbeelden van goede samenwerking zien we in participatie met klankbordgroepen in groot onderhoudsprojecten. De nieuwbouwprojecten Bernard en Vincent werden met grote betrokkenheid van de (toen nog toekomstige) bewoners gerealiseerd. De betrokkenheid bij de eigen toekomstige woning, werkte door in onderlinge betrokkenheid van toekomstige buren, direct vanaf de start.

Naast bestaande bewonersparticipatie in de vorm van huurdersbelangenorganisatie en bewonerscommissies, richten wij ons op digitale klantenpanels, een toegankelijke manier om een brede doelgroep te betrekken bij onze opgaven.

Aanwezigheid

Sinds 2017 werkt TBV Wonen met gebiedsteams wijkgericht. Hierdoor zien we meer wat er gebeurt in de wijken, zijn de medewerkers van TBV Wonen zichtbaar en aanspreekbaar en zijn er korte lijnen met de partners in de wijken en dorpen, bijvoorbeeld aan de buurtregietafels. De aanwezigheid in de buurten versterken we door een nieuw wijkkantoor in Oerle, het Huis van de Wijk in Noord en het nieuwe wijkkantoor in het hart van Wandelbos.

Ook onze ‘aanwezigheid op afstand’ krijgt deze periode de aandacht. Onze digitale dienstverlening ontwikkelen wij door, zodat onze bewoners nog eenvoudiger bij ons terecht kunnen en nog beter geholpen worden op de manier die hen het beste past.